Obec Otročiněves
ObecOtročiněves

Poskytování informací

Příjem žádostí (podle zák. č. 106/1999 Sb.)

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

  • komu je žádost určena,
  • jaká konkrétní informace je požadována,
  • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

  • odvolání se podává písemně hnědou doručenkou na adresu obecního úřadu,
  • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

  • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
  • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.):  250,00 Kč
fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4):  2,00 Kč
ostatní náklady:  dle skutečně vynaložených nákladů

Formuláře

Vyřizování žádostí

2019

1.) Žádost: Domistav CZ a.s., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO: 27481107 a DOMISTAV HK s.r.o., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO: 26007177. Ke shora uvedeným subjektům Vás žádám o poskytnutí informace, zda uvedený subjekt v minulosti podal vůči Vašemu orgánu veřejné moci nabídku ve smyslu veřejných zakázek, případně Vás žádám o poskytnutí této nabídky.

Odpověď: Na Váš dotaz Vám sdělujeme, že Vámi uváděné subjekty nepodaly v minulosti vůči naší obci žádné nabídky.

2.) Žádost: Byla obec Otročiněves ke dni 9.5.2008 družitelem akcií spol. Středočeská Plynárenská a.s. IČ:60193158?

Odpověď: Obec Otročiněves nebyla ke dni 9.5.2008 družitelem akcií spol. Středočeská Plynárenská a.s. IČ:60193158.

3.) Jakým způsobem Vaše organizace zajišťuje výkon pověřence pro ochranu osobních údajů?

externím poskytovatelem služeb pověřence - právnická osoba

Název firmy, která vykonává funkci pověřence pro Vaši organizaci :

Svaz místních samospráv.

Jaké nejvyšší dosažené vzdělání má Váš pověřenec pro ochranu osobních údajů?

vysokoškolské vzdělání v právní oblasti (alespoň titul Bc.)

Na jak dlouhou dobu máte uzavřenou smlouvu s pověřencem?

Neurčito

Jaká je výše měsíční odměny, která byla s pověřencem sjednána touto smlouvou?

600 Kč + DPH

Kolik účelů zpracování osobních údajů vedete v záznamech o činnostech zpracování ve smyslu čl. 30 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) ?

0 - 10

Kolik žádostí subjektů osobních údajů o přístup k osobním údajům, výmaz osobních údajů, omezení zpracování, námitek proti zpracování (dle čl. 15-21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 - GDPR) řešil Váš pověřenec od 26. 5. 2018 do 30. 9. 2019?

0

2021

1.) 

Žádost: Žádám o poskytnutí následujících informací: 1. Zajišťuje Váš úřad pro občany možnost bezplatného připojení k internetu, a to zejména v prostorách úřadu nebo jiných obecních/městských veřejně přístupných prostorách-např. obecní/městské knihovny, bazén, koupaliště, zdravotní zařízení apod.? 2. Zajišťuje Váš úřad bezplatný nebo zpoplatněný přístup k PC s přístupem na internet,a to zejména v prostorách úřadu nebo jiných obecních/městských veřejně přístupných prostorách např. obecní/městské knihovny, bazén, koupaliště, zdravotní zařízení apod.?

Odpověď: 1. Nezajišťuje 2. Nezajišťuje

 

2.) žádost č.j. 453/2021

odpovědi: 

 

1. K dotazovanému dělení parcel není na OÚ Otročiněves žádný záznam.

2. Z dostupných materiálů není známo jaké byly místní stavební normy  v roce 1989.

3. OÚ Otročiněves nedisponuje žádnými leteckými snímky obce z 90. let 20. století.

 

2022

K žádosti ze dne 6.1.2022

1. NE

2. NE

Výroční zpráva o poskytování informací

2018

2019

2020

2021 (43.76 kB)

Úřad

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Předpověď počasí

dnes, sobota 3. 12. 2022
sněžení 2 °C 0 °C
neděle 4. 12. sněžení 0/-1 °C

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3
1
4
5
1
6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
1