Dnes je Pátek 10. červenec
Svátek má: Libuše a Amálie, zítra: Olga
tisk stránky

Informace dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

 

1. NÁZEV

Obec Otročiněves

2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

Obec Otročiněves vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ

Otročiněves 34, 267 03 Hudlice
Telefon: 311 693 321, 602 877 187
Fax: 311 693 321

DS:55cbi3r

4.1. KONTAKTNÍ POŠTOVNÍ ADRESA

Otročiněves 34, 267 03 Hudlice

4.2. ADRESA ÚŘADOVNY PRO OSOBNÍ NÁVŠTĚVU

Otročiněves 34, 267 03 Hudlice

4.3. ÚŘEDNÍ HODINY

pondělí 7:30 - 9:00 hod. (starosta) 15:30 - 17:00 hod. (místostarosta)

úterý 17:30 - 19:30 hod. (starosta, účetní)

středa 7:30 - 9:00 hod. (starosta) 14:00 - 15:00 hod. (starosta)

čtvrtek 7:30 - 9:00 hod. (starosta) 17:30 - 19:00 hod. (místostarosta)

Změna úředních hodin vyhrazena dle nutnosti jednání na úřadech mimo obec.

4.4. TEL. ČÍSLA

311 693 321, 602 877 187

4.5. FAXOVÁ ČÍSLA

311 693 321

4.6. ADRESA INTERNETOVÉ STRÁNKY

www.otrocineves.cz

4.7. ADRESA E-PODATELNY

otrocineves@iol.cz

5. BANKOVNÍ SPOJENÍ

9726131/0100

6. IČO

233714

7. DIČ

CZ00233714

8. DOKUMENTY

8.1. ÚŘEDNÍ DESKA

8.2. ROZPOČET

9. ŽÁDOSTI O INFORMACE

10. PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ

otrocineves@iol.cz, DS – 55cbi3r

11. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

12. FORMULÁŘE

13. POPISY POSTUPŮ – ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍCH SITUACÍ

14. NEJDŮLEŽITĚJŠÍ POUŽÍVANÉ PŘEDPISY

· zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
(upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).

· zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).

· zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
(upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).

· zákon č. 128/2000 Sb. o obcích

· zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech

· zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích

· zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích

· zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

· Platné obecně závazné vyhlášky

15. ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

15.2 USNESENÍ NADŘÍZENÉHO ORGÁNU O VÝŠI ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16. LICENČNÍ SMLOUVY

V současné době nejsou pro obec Otročiněves poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17. VÝROČNÍ ZPRÁVA PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb. A POSKYTNUTÉ INFORMACE

 

Copyright © 2011-2020 obec Otročiněves   |   Mapa stránek   |    Kontakty   |    Vytvořeno firmou Kinet s.r.o.