Dnes je Sobota 11. červenec
Svátek má: Olga, zítra: Bořek
tisk stránky

Aktuality

02.03.2018

Řád urnového háje

Kategorie: Hlavní
Zaslal: admin

Řád urnového háje

 

Zastupitelstvo Obce Otročiněves jako provozovatel urnového háje (dále jen pohřebiště) podle § 16 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb. (dále jen zákon) vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona řád veřejného pohřebiště (dále jen řád).

 

 

I.

Úvodní ustanovení

Řád upravuje provoz pohřebiště v Otročiněvsi (p. č. 415/5 k. ú. Otročiněves).

II.

a) Provozní doba pohřebiště

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti se stanoví takto:

leden, únor, březen, říjen, listopad, prosinec ..............................7:00 - 18:00 hod.

duben, květen, červen, červenec, srpen, září ..............................7:00 - 20:00 hod.

 

b) Způsoby pohřbívání

 

Kopaný hrob

Hrobka

Urnový hrob

Kolumbárium

Vsypová loučka

Rozptylová loučka

ne

ne

ano

ano

ne

ano

 

III.

Pořádek na pohřebišti

 1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni se chovat odpovídajícím způsobem vzhledem k pietě místa. Je zakázáno chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje a jiné omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo určené nádoby.
 2. Na pohřebišti je možné se zdržovat pouze během provozní doby, která je stanovena v článku II. tohoto řádu.
 3. Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
 4. Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se zvířaty.
 5. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.
 6. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde pouze po předchozím souhlasu provozovatele pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek.
 7. Přístup na pohřebiště nebo na jeho určitou část může provozovatel pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy atd.) na vymezenou dobu zakázat.
 8. Ukládání nádob, nářadí či jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.
 9. Svítilny a svíčky je možno na pohřebišti rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru.  Na rozptylové loučce je možné rozsvěcet svíčky pouze na vyhrazeném místě.
 10. Voda v plastových zásobnících není pitná. Slouží pouze k provozním účelům a k zalévání zeleně.
 11. Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa a do příslušných nádob.
 12. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené na pohřebišti, včetně výsadby nové zeleně bez předchozího souhlasu provozovatele pohřebiště.
 13. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné pouze po předchozím souhlasu provozovatele pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších přepisů).
 14. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádějí oprávnění pracovníci provozovatele pohřebiště.

 

 

IV.

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

Provozovatel pohřebiště poskytuje zejména následující služby:

 1. pronájem hrobových míst
 2. vedení související evidence o hrobových místech
 3. správu a údržbu pohřebiště včetně péče o zeleň na pohřebišti
 4. zajišťování likvidace odpadů z pohřebiště
 5. zajištění rozptylu na rozptylové loučce
 6. upozorní písemně nájemce na blížící se skončení sjednané doby nájmu. Není-li mu místo pobytu nájemce známo, uveřejní tuto informaci na úřední desce

 

 

V.

Povinnosti a činnost provozovatele pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst

 1. Provozovatel pohřebiště je povinen:

a.      předat nájemci hrobového místa (dále jen „nájemce") k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo;

b.     umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu za podmínek stanovených v článku VI.

c.      umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy, bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést opravu sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště, v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu; dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou provozovatele pohřebiště a vznikne-li škoda, je provozovatel pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.

2.      Hrobová místa provozovatel pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady hrobů  stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

 

 

VI.

Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

1. Za hrobové zařízení se považuje: jednotlivé díly rámů, soklů, pomníků, krycí
desky, základy pomníků a rámů, které jsou spolu pevně spojeny.

2.  Podmínky pro zřízení hrobového zařízení:

a) základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 600 mm;

b) základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnostních vlivů, např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva apod.;

c) vlastní náhrobek a rámy hrobu musí být mezi sebou jednotlivě kotveny;

d) přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.

3. Při provádění veškerých prací na pohřebišti je třeba dodržovat podmínky dohodnuté s provozovatelem pohřebiště.

4. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

 

VII.

Provoz kolumbária

1. Schránky kolumbária jsou určeny k umístění maximálně dvou uren.

2. Nájemce je povinen udržovat schránku i výzdobu v důstojném stavu. Nájemce nesmí
používat schránku k jinému účelu, než je vymezeno v bodě 1.

3. Po vypršení nájemní smlouvy, pokud nebude prodloužena, je nájemce povinen
schránku vyklidit.

 

 

VIII.

Provoz rozptylové loučky

1.      Rozptyl zpopelněných ostatků se provádí v urnovém háji v Otročiněvsi na místě předem k tomuto účelu schváleném a označeném „ROZPTYLOVÁ LOUČKA".

2.      Rozptyl zpopelněných ostatků se provádí rozsypáním popele na zem, a to na kterémkoliv místě na rozptylové loučce.

3.      Rozptyl zpopelněných ostatků může provádět provozovatel veřejného pohřebiště, jiná osoba jen se souhlasem zřizovatele.

4.      Vstup na rozptylovou loučku je pro veřejnost zakázán.

5.      Věnce a kytice lze umisťovat na travní plochy, těsně související s rozptylovou loučkou. Provozovatel urnového háje je oprávněn zvadlé nebo jinak znehodnocené květinové dary příp. jiné předměty z těchto míst odstranit.

6.      Na rozptylové loučce není dovoleno rozsvěcovat svíčky.

7.      Rozptyl se neprovádí v zimním období, pokud jsou nepříznivé klimatické podmínky (mráz).

8.      Dozor nad pořádkem na rozptylové loučce provádí provozovatel veřejného pohřebiště.

9.      Místa rozptylů nejsou zjevně označena.

10.  Rozptyl zpopelněných ostatků lze provést na přání objednatele po předložení dokladu o zpopelnění, potvrzení o vyjmutí urny z hrobu, potvrzené provozovatelem veřejného pohřebiště (v případě, kdy se např. ruší hrobové místo).

11.  Urny se zpopelněnými ostatky určené k rozptylu se předávají po předchozí domluvě provozovateli.

12.  Rozptyl je možno provádět bez účasti objednatele, ale i s jeho případnou účastí.

13.  Provozovatel pohřebiště vede evidenci související s provozováním rozptylů ve zvláštní knize, která obsahuje údaje o osobách, jejichž zpopelněné ostatky jsou na rozptylové loučce rozptýleny.

14.  Termín a čas rozptylů se sjednává osobně nebo telefonicky na OÚ v Otročiněvsi, tel.: 311 693 321.

15.  Cena za rozptyl je uvedena v ceníku platném pro urnový háj.

 

 

IX.

Dřeviny

1.      Dřeviny lze v urnovém háji vysazovat pouze se souhlasem provozovatele. Jedná se o dřeviny, které by v budoucnu mohly poškozovat hrobová zařízení, a tím způsobovat škody na majetku nebo ohrožovat bezpečnost návštěvníků.

2.      Provozovatel může dle svého uvážení a bez souhlasu nájemce odstranit vysázené dřeviny, k jejíž výsadbě nedal souhlas nebo v případě ohrožení návštěvníků, poškození hrobových zařízení a poškození pohřebiště.

3.      Všechna trvalá zeleň, vysazená na pohřebišti, se stává majetkem provozovatele pohřebiště.

4.      Pokud je růstem vzrostlých stromů způsobována nájemci škoda na majetku, rozhoduje o způsobu náhrady příslušný správní orgán

5. Nájemce ani návštěvník urnového háje není oprávněn provádět jakékoli zásahy do
vzrostlé zeleně bez předchozího souhlasu provozovatele.

 

 

X.

Sankce

Porušení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno podle zákona o přestupcích a zákona o obcích.

 

 

XI.

Účinnost

Tento řád byl schválen dne 22.2.2018 usnesením č. 1/2018/8/2, účinnosti nabývá dne 1.3.2018.

 

 

 

 

 

Josef Šinkner, v. r.                                                                            Evžen Krob, v.r.

starosta                                                                                        místostarosta

 

 

Ceník

nájmu a služeb spojených s nájmem hrobových míst v urnovém háji.

Obec Otročiněves - provozovatel urnového háje v Otročiněvsi.

Platnost ceníku : od 1.3.2018

 

1. Nájem hrobových míst

V souladu s výměrem MF ČR č. 01/2004, uplatňuje provozovatel nájemné za pronájem místa na pohřebišti ve výši 7,- Kč/m2/rok.

Pronájem urnových míst se uzavírá na dobu 10ti let.

 

2. Určení plochy pro pronájem

Urnová místa (rozměr 1 m2) - celkem pronájem na deset let 70,- Kč

 

3. Ceny za služby související s nájmem místa na pohřebišti

Ceny za služby zahrnují podíl nákladů na služby, které jsou dle zákona č.         256/2001 Sb., o pohřebnictví v účinném znění, nutné k zajištění řádného provozu urnového háje.

Rozpočítání ceny za služby:

Celková plocha hrobových míst činí 964 m2.

Celkové náklady na provoz a údržbu urnového háje za rok činí 60.000,- Kč.

Náklady na 1 m2 hrobového místa činí 62,- Kč.

4. Konečná cena za pronájem hrobového místa a ceny za služby

Urnová místa - výměra 1 m2

Pronájem místa na deset let 70,- Kč + cena za služby za deset let 620,- Kč.

Celkem za deset let 690,- Kč

Kolumbárium (skříňka) zpoplatněna jednorázovou částkou 1.500,- Kč

 

5. Cena za rozptyl

Služby spojené s ukládáním zpopelněných lidských ostatků rozptylem jsou zpoplatněny jednorázovou částkou 500,- Kč. Případné vyhotovení destičky s označením jména osoby, jejíž ostatky byly rozptýleny a její umístění v blízkosti rozptylové loučky činí 500,- Kč.

 

 

Datum účinnosti: 1.3.2018

 

Ceník byl schválen usnesením zastupitelstva obce č. 1/2018/8/2.

 

Podpis statutárního zástupce:

 

Copyright © 2011-2020 obec Otročiněves   |   Mapa stránek   |    Kontakty   |    Vytvořeno firmou Kinet s.r.o.